جولای 14, 2024

دور

زندانیان ترنس با سابقه خشونت علیه زنان تا حد زیادی از زندان های زنان اسکاتلند دور نگه داشته می شوند | تغییر جنسیت

زندانیان تراجنسیتی با سابقه خشونت علیه زنان تنها در «شرایط استثنایی» در زندان‌های زنان در اسکاتلند نگهداری می‌شوند.بررسی سیاست‌های سرویس...