تایسون فودز در آرکانزاس به دلیل اجرای الزامات واکسیناسیون کووید-19 توسط این شرکت مورد شکایت دسته جمعی قرار گرفته است.

این شکایت ابتدا توسط رادار Law.com.